REGULAMIN KONKURSU #FILTRUJETESTUJE
„WIELKI TEST TWARDOŚCI WODY”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Nazwa konkursu – konkurs jest prowadzony pod nazwą #filtrujestestuje „WIELKI TEST TWARDOŚCI WODY”.
  2. Nazwa organizatora konkursu – Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000080942, NIP 959-01-22-245, REGON 290670483, kapitał zakładowy 9.313.000 zł (opłacony w całości), zwana dalej „organizatorem”.
  3. Definicje:
  4. Konkurs – można do niego przystąpić nieodpłatnie poprzez nabycie towaru w sklepie, wykonanie testu twardości wody kranowej, rejestrację paragonu oraz odpowiedź na pytanie na stronie internetowej konkursu. Podmiot organizujący konkurs oferuje wygrane rzeczowe. W niniejszym regulaminie zwany jest dalej „konkursem”.
  5. Sprzedaż zestawu konkursowego – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż zestawu konkursowego. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania konkursu i dotyczy dokonywania zakupu promocyjnych dzbanków Dafi. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 4 niniejszego regulaminu.
  6. Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup 1 (słownie: jednego) produktu konkursowego w dowolnym kolorze – dzbanka filtrującego Dafi z 2 szklankami i 2 paskami twardości wody zamieszczonymi w ulotce. Zakup promocyjny musi być dokonany jednorazowo w sieci handlowej Biedronka w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Wizualizacja opakowania produktu konkursowego znajduje się w załączniku 1 niniejszego regulaminu.
   Produkty konkursowe mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w konkursie.
  7. Sklep promocyjny – dowolny sklep sieci Biedronka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.
  8. Strona internetowa konkursu – strona internetowa pod adresem: www.filtrujetestuje.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń konkursowych.
  9. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  10. Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby konkursu musi być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest w szczególności jego:
   • kserokopia,
   • kopia notarialnie poświadczona,
   • wtórnik,
   • odpis,
   • duplikat.

   W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 2. ZASIĘG KONKURSU

  Konkurs ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

  Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.11.2021 r. a kończy w dniu 31.12.2021 r., przy czym dniem zakończenia konkursu jest dzień przewidziany jako ostatni dzień zgłoszeń uczestników na stronie konkursowej.

 4. TERMIN SPRZEDAŻY ZESTAWU KONKURSOWEGO

  Sprzedaż zestawu konkursowego rozpocznie się w dniu 02.11.2021 r. a zakończy w dniu wyczerpania zapasów towarów promocyjnych. Sprzedaż prowadzona jest tylko w sieci Biedronka.

 5. UCZESTNICY KONKURSU

  W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • ma ukończone 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
  • mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich operatorów komórkowych.

  W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie innych umów niż umowa o pracę w Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Bilczy w rozumieniu regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

  Przez uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby konkursu. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiego uczestnika z konkursów organizowanych przez Formaster S.A., z uwagi na działania nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu.

 6. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

  Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.filtrujetestuje.pl

 7. ZASADY KONKURSU
  1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 5 regulaminu, która chce wziąć udział w konkursie musi dodatkowo wykonać następujące działania:
   • dokonać zakupu i płatności za zestaw konkursowy Dafi (punkt 1.5 regulaminu) w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w sieci Biedronka,
   • zgłosić się do konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej konkursu, zgodnie z pkt. 7.2 regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 7.11 regulaminu,
   • zamieszczenie danych z paragonu zgodnych z danymi wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu,
   • zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są do zachowania oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w konkursie, co najmniej do dnia 28.02.2022 r.). Organizator w przypadku wygranej zażąda od zwycięzcy przesłania zdjęcia paragonu lub dostarczenia go osobiście – pod rygorem utraty prawa do nagrody w konkursie, usunięcia jego zgłoszenia w konkursie, zarówno przyszłych jak i dotychczasowego lub pozbawienia go prawa do udziału w konkursie),
   • wykonać badanie wody kranowej w swoim gospodarstwie domowym (w ciągu 10 pierwszych dni użytkowania zestawu konkursowego Dafi), za pomocą dołączonych do zestawu konkursowego Dafi pasków twardości wody. Badanie polega na: (1) zbadaniu twardości wody kranowej w swoim gospodarstwie domowym, a następnie przefiltrowaniu wody kranowej w swoim gospodarstwie domowym przez zestaw konkursowy Dafi i (2) dokonanie ponownego badania przefiltrowanej wody za pomocą drugiego z pasków twardości wody. Następnie należy podzielić się wynikiem testu na stronie konkursowej www.filtrujetestuje.pl poprzez zaznaczenie wyników w tabeli oraz przesłania jednego zdjęcia z paskami po przeprowadzonym teście (plik zdjęciowy nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie .png lub .jpg lub .jpeg)
   • odpowiedzieć w najbardziej kreatywny sposób na pytanie konkursowe (do 100 znaków) zamieszczone na stronie konkursowej – hasło o zachęceniu innych do filtrowania wody kranowej,
   • w przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych: imię, nazwisko, miejscowość, hasło konkursowe na stronie www.filtrujetestuje.pl
  2. Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszym konkursie, musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej konkursu formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
   • imię i nazwisko,
   • miejscowość oraz województwo zamieszkania,
   • adres e-mail uczestnika,
   • numer telefonu komórkowego uczestnika,
   • data i numer zakupu zestawu konkursowego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu) – patrz załącznik 2 do regulaminu,
   • zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika konkursu:
    • Oświadczam, że w dniu zgłoszenia do konkursu mam ukończone 18 lat.
    • Oświadczam, że nie jestem pracownikiem oraz nie jestem zatrudniony na podstawie innej niż umowa o pracę umowy w Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach, oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu konkursu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób
    • Zapoznałem się z zasadami konkursu i regulaminem.

   Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Po wysłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany danych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym konkursu.

  3. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do konkursu. Uczestnik konkursu otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia w bazie konkursowej, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mailowej wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie (przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik) powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci”/„spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora konkursu nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika jako „wiadomości śmieci”/„spam”.

  4. Uczestnik konkursu musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
  5. Jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania uczestników konkursu) może w ramach całego konkursu otrzymać wiele nagród, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.10 regulaminu.

   Natomiast jedna osoba zgłaszająca się za pomocą różnych numerów telefonów/adresów e-mail nie zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą.

   W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo wyłączyć uczestnika z konkursu, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć wszystkie jego zgłoszenia konkursowe (zarówno te już przesłane, jak i przyszłe).

  6. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w konkursie z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do konkursu. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, (pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji), nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat).

   W bazie zgłoszeń będzie brane pod uwagę pierwsze prawidłowe zgłoszenie.

  7. Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w konkursie. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w konkursie i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym zwycięzca) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych w konkursie, podania wszystkich numerów telefonów/adresów e-mail, które uczestnik wskazał w zgłoszeniach do konkursu.

   Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy lub telefon wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do konkursu. Zwycięzcy mogą zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu.

   Brak możliwości kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia/podejrzanych zgłoszeń uczestnika do konkursu.

   W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z konkursu, w tym usunąć wszystkie jego zgłoszenia do konkursu, pozbawić go praw do wszystkich nagród w konkursie.

   W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do danej nagrody głównej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej.

   W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik konkursu lub przyznanie prawa do nagrody w konkursie, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

  9. Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień regulaminu, bierze udział w konkursie o nagrody główne i dodatkowe.
  10. Jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia i wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wybrane zgłoszenie zostaje usunięte i nie bierze udziału w dalszym wyborze laureatów.
  11. Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 02.11.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2021 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu zestawu konkursowego.
  12. Wszystkie zgłoszenia w konkursie będą rejestrowane z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu.

   W sytuacji, gdyby okazało się, że zwycięzca dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do udziału w konkursie.

  13. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik musi zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.
  14. W konkursie niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad konkursu, w tym m. in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej konkursu.
 8. WYBÓR NAGRÓD GŁÓWNYCH
  1. Laureaci nagród zostaną ogłoszeni w dniu 14.01.2022 r. na stronie internetowej oraz poprzez wiadomość sms oraz e-mail.
  2. W przypadku podejrzenia przez organizatora naruszenia przez uczestników konkursu postanowień regulaminu, ww. wybór laureatów może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
  3. Wybór laureatów nagród głównych będzie przeprowadzany przez 3 osobową ekspercką komisję konkursową, która sprawuje nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu.
  4. W trakcie wyboru najbardziej kreatywnej odpowiedzi zostanie wyłonionych 3 (słownie: trzech) laureatów nagród głównych oraz 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród dodatkowych.
   Wybranie laureatów nagród będzie polegało na wnikliwej i dokładnej ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłanych przez Uczestników konkursu pod kątem ich kreatywności. Na skutek dokonanej oceny komisja konkursowa wybierze 3 (słownie: trzy) laureatów nagród głównych, których odpowiedzi były najbardziej kreatywne oraz 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród dodatkowych, których odpowiedzi były mniej kreatywne w stosunku do odpowiedzi laureatów nagród głównych oraz bardziej kreatywne od odpowiedzi innych Uczestników konkursu.
  5. W sytuacji, gdy z przyczyn opisanych w niniejszym regulaminie, którykolwiek z wybranych laureatów nie będzie mógł otrzymać nagrody przewidzianej w konkursie, komisja konkursowa podejmie działania określone w pkt 8.7 poniżej.
  6. W przypadku, w którym laureat nagrody głównej z przyczyn opisanych w niniejszym regulaminie nie będzie mógł otrzymać nagrody przewidzianej w konkursie, komisja konkursowa dokona ponownej analizy odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłanych przez wybranych przez komisje laureatów nagród dodatkowych i spośród nich wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź, której autor wybrany zostanie na laureata nagród głównych. Następnie komisja konkursowa dokona ponownej analizy odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane przez pozostałych Uczestników niebędących laureatami pod kątem ich kreatywności i wyłoni laureata nagrody dodatkowej. Czynności te będą powtarzane do momenty wyłonienia liczby laureatów nagród głównych i dodatkowych, wskazanych w pkt 8.5 powyżej.
  7. W przypadku, w którym laureat nagrody dodatkowej z przyczyn określonych w niniejszym regulaminie nie będzie mógł otrzymać nagrody przewidzianej w konkursie, komisja konkursowa dokona ponownej analizy odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłanych przez pozostałych Uczestników niebędących laureatami pod kątem ich kreatywności i wyłoni laureata nagrody dodatkowej. Czynności te będą powtarzane do momenty wyłonienia liczby laureatów nagród dodatkowych, wskazanych w pkt 8.5 powyżej.
 9. NAGRODY
  1. Nagrodą główną w konkursie jest ekspres ciśnieniowy o wartości ok. 1400,00 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100). Łączna liczba wszystkich nagród głównych wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki o łącznej wartości 4.200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
  2. Nagrodami dodatkowymi w konkursie jest 10 zestawów produktowych od Dafi o wartości 340 zł brutto każdy składających się z: 1 butelki termicznej Easy losowo wybrany kolor, 1 butelki filtrującej Solid losowo wybrany kolor oraz 12 sztuk filtrów Dafi Unimax. Łączna wartość nagród dodatkowych: 3400 zł brutto(słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
 10. PRAWA AUTORSKIE
  1. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
  2. Z chwilą wydania nagrody laureatowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
   • wprowadzanie zwycięskich haseł konkursowych do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń,
   • rozpowszechnianie haseł konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/, portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com/, na stronie internetowej Organizatora działającej pod adresem internetowym: dafi.pl
   • w ramach działań związanych z promocją marki Dafi poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie haseł konkursowych.
  3. Z momentem odebrania Nagrody, laureat zobowiązuje się nie korzystać względem Organizatora i Zleceniodawcy z przysługujących mu osobistych praw autorskich do zgłoszonych do haseł konkursowych.
 11. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZANIA KONKURSU
  1. Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu sprawowany jest przez komisję konkursową, reprezentowaną przez pracowników firmy Formaster.
  2. Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 11.1 regulaminu, należy w szczególności:
   • zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
   • zabezpieczenie zgodności przebiegu konkursu z regulaminem,
   • udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
   • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 12. OGŁOSZENIE LAUREATÓW NAGRÓD
  1. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników ww. nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS na numer telefonu oraz emaila, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
   Organizator w treści poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata:
   • oryginału, skanu lub zdjęcia dowodu zakupu promocyjnego, który umożliwią przekazanie nagrody
   • oraz adresu, na który ma być wysłana nagroda.
   • oświadczenia zwycięzcy o odebraniu nagrody
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony oraz trafienia wiadomości email do spamu lub do wiadomości śmieci.
  3. Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów nagród, o którym mowa w pkt. regulaminu, wyniki konkursu każdy uczestnik może również sprawdzić do dnia 15 lutego 2022 r. na stronie internetowej pod adresem: www.filtrujetestuje.pl
  4. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać następujące dane i oświadczenia:
   • oryginał, zdjęcie lub skan dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym,
   • pełen adres zamieszkania laureata (na podany adres kurier dostarczy nagrodę),
   • oświadczenie o odebraniu nagrody (załącznik nr 3).
   W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody głównej narusza zasady konkursu określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator konkursu może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla laureatów nagród głównych zgodnie z pkt. 12.4 regulaminu), do przesłania – oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie konkursu na adres biura organizatora: Formaster S.A. ul. Fabryczna 6, 26-026 Bilcza, w terminie wskazanym przez organizatora (nie później niż w terminie 5 dni). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody.
  5. W przypadku niedostarczenia ww. danych adresowych i oświadczeń przez laureatów nagród w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez organizatora o zwycięstwie uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody.

   Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie, niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji organizatora.

 13. WYDANIE NAGRÓD
  1. Warunkiem odebrania nagrody przez laureata jest wysłanie do 21 stycznia 2022 r. na e-mail konkurs@dafi.pl lub wysłanie go pocztą (dział marketingu Formaster S.A. ul. Fabryczna 6, 26-026 Bilcza)zdjęcia, skanu lub oryginału pokwitowania zakupu (paragonu).
  2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 28.02.2022 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat ww. nagrody może odebrać przesyłkę z nagrodą w ciągu dwóch tygodni.
  3. Nagrody nieodebrane z winy laureatów po dniu 28.02.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
 14. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: dział marketingu Formaster S.A. ul. Fabryczna 6, 26-026 Bilcza, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: konkurs@dafi.pl
  2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
  3. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie do 01.03.2022 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora.
  4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 14.03.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.
  5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 15. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
  1. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 16. ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

  Organizator Konkursu Formaster S.A. pokryje koszty związane z dostarczeniem nagród i wszelkich opłat związanych z konkursem, (np. podatku i VAT-u) za zwycięzców konkursu.

 17. DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu, tj. Formaster S.A. ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce
  2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Koordynatorem ds. ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej pod adresem rodo@formaster.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator danych osobowych informuje, że:
   • dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez powyższego Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją niniejszego Konkursu, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. Konkursu, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją Konkursu,
   • dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, doręczenia nagród uprawnionym Laureatom, w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem nagród w Konkursie art. 6 ust. 1 lit. c),
   • podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie,
   • uczestnikowi przysługuje:
    • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
    • prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
    • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
    • uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
   • dane osobowe uczestnika mogą być przekazane/udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydaniu/realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
   • dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania Konkursu, wyboru Laureata, realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu – w tym wysyłki przyznanych nagród oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ewentualnych celów podatkowych jeśli takie zaistnieją,
   • nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Niniejszy konkurs w żadnym zakresie nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
  3. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@dafi.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 800 703 048, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ZAŁĄCZNIK 1 do regulaminu konkursu #FILTRUJETESTUJE „,WIELKI TEST TWARDOŚCI WODY”

Wizualizacja opakowania produktu konkursowego

ZAŁĄCZNIK 2 do regulaminu konkursu #FILTRUJETESTUJE „,WIELKI TEST TWARDOŚCI WODY”

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu (paragonu) wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu.

ZAŁĄCZNIK 3 do regulaminu konkursu #FILTRUJETESTUJE „,WIELKI TEST TWARDOŚCI WODY”

…….…………………………………….

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY O ODEBRANIU NAGRODY W KONKURSIE
#FILTRUJETESTUJE „WIELKI TEST TWARDOŚCI WODY”

Ja ……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) zwycięzca konkursu #filtrujetestuje „,Wielki Test Twardości Wody”, zamieszkały w …………………………………………………………………………………………(adres zamieszkania) oświadczam, że w dniu ………………………. (data odbioru) odebrałem nagrodę w postaci: zestaw produktów Dafi/ekspres do kawy Delonghi S ECAM 22.110.SB (podkreślić właściwe).

………………………………………………………….

Czytelny podpis zwycięzcy

*Marka najczęściej wybierana w kategorii produktów filtrujących, źródło: Formaster S.A. na podstawie badania przeprowadzonego przez Publicis Groupe, Brand Health Tracking, CAWI, All, 25-54, osoby z wykształceniem średnim+, N=1011, sierpień 2020
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej
Akceptuje